Fusion Maia Đà Nẵng

Vị trí: Đà Nẵng

Loại dự án: Không xác định

Địa chỉ: Đà Nẵng

Mẫu khóa: XS4

Số lượng phòng: 90

Năm hoàn thành: 2010

PMS: COMANCHE

Website:http://maiadanang.fusion-resorts.com/