Hilton Saigon Hotel

Vị trí: Sài Gòn

Loại dự án: Không xác định

Tên dự án: Hilton Saigon Hotel

Thiết bị: Hệ thống khoá SALTO KS

Năm hoàn thành: 2020