Regent Phú Quốc Resort

Vị trí: Phú Quốc

Loại dự án: Không xác định

Địa chỉ: Phú Quốc

Mẫu khóa: AElement Fusion + NEO cylinder

Số phòng: 480

Năm hoàn thành: 2019

Website:https://regent-phuquoc.com/

Giải pháp công nghệ SALTO được cung cấp tại dự án.

SALTO Space
Nền tảng kiểm soát truy cập thông minh trực tuyến thông minh độc lập, được nối mạng ảo, có dây và không dây.